АДНМС - МБАЛНП Св.Наум, ул. д-р Любен Русев 1, 1113, София

Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза” е организация, която е краен резултат от сливането на двете предходни асоциации- за двигателни нарушения и множествена склероза. Асоциацията за двигателни нарушения беше основана през 2003 г, а тази по Множествена склероза през 2004 г. През 2013 г се осъществи обединението им в общо сдружение под наименованието „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”, със седалище МБАЛНП „Св. Наум”. Основните приоритети на Сдружението са обучение на невролозите и общопрактикуващите лекари по проблемите на невродегенеративните и демиелинизиращи заболявания, съвременните методи на лечение, предоставяне на българския и чуждестранния опит в справянето със заболяванията с двигателни нарушения. За целите на Сдружението е създаден сайтът, в който може да се намери актуална и полезна информация относно различните групи заболявания, условия и начин за членуване в Сдружението, учебници, монографии и консенсуси, предстоящи събития в България и чужбина. Тук са поместени и всички броеве от 2004 г насам на основния печатен орган- списание „Двигателни нарушения”. Сайтът е ориентиран не само към специалистите, но и към пациентите. Тук те могат да получат желаната информация на достъпен език.

Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”
е организация, която има научни и практически цели. Една от основните цели е все повече специалисти да се запознаят с проблемите на заболяванията с двигателни нарушения и да се изгради добра връзка между доболничната и болнична помощ. Нашето Сдружение работи в тясна колаборация с Европейската асоциация за двигателни нарушения и се надяваме на бъдещи съвместни проекти. Това партньорство трябва да продължи и да разширим възможностите за специализация на наши лекари във водещи европейски центрове. За постигане на тези цели ръководството си поставя следните приоритетни задачи:
1. Усъвременяване и поддържане на съществуващите кабинети и центрове за лечение на заболявания с двигателни нарушения и множествена склероза.
2. Организиране на постоянното обучение на невролозите, съобразно с европейските стандарти.
3. Организиране на обучение на общопрактикуващите лекари. Те трябва добре да познават проблемите на заболяванията с двигателни нарушения, за да могат при необходимост да насочват такива пациенти за консултация с невролог.
4. Засилване на контактите с Европейските и световни асоциации за двигателни нарушения. Организирането на съвместни научни мероприятия ще даде възможност за опознаване на нашите колеги от други държави и запознаване с европейския и световен опит. Надяваме се през нашия мандат да успеем да издигнем ролята на Сдружението, така че то да стане желано от всеки невролог.