Устав и правилник

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

,,АСОЦИАЦИЯ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА“

Общи положения
Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза” (наричано по-нататък за краткост „Сдружението”) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ.
(2) Сдружението осъществява своята дейност в частна полза, съгласно действащото в Република България законодателство.

Наименование
Чл. 2. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”, което може допълнително да се изписва на чужд език.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Сдружението е със седалище град София и адрес на управление: МБАЛНП „Св. Наум”, ул. д-р Любен Русев № 1, 1113 София, Република България.

Срок
Чл. 4. Съществуването на Сдружението не се ограничава със срок.


Предмет на дейност
Чл. 5. Предметът на дейност на сдружението е: набиране и разпространение на информация с цел запознаване на по-широк кръг от хора с особеностите на възникването и разпространението на множествената склероза, неврологичните и други заболявания, водещи до двигателни нарушения; изучаване на последните научни достижения при лечението на тези заболявания; провеждане на проучвания и участие в международни проекти в тази област на медицината; организиране и провеждане на безплатни прегледи при известни български специалисти; дейности с цел подобряване на снабдяването с медикаменти; разработване на стандарти за обема и качеството на специализираната медицинска помощ в областта на неврологията.

Цели и средства за тяхното постигане
Чл. 6. (1) Сдружението има за цел да обединява на доборволни начала специалисти от различни научни области с интереси в областта на множествената склероза и двигателните нарушения и тяхната връзка с различни неврологични заболявания с оглед извършване на научни разработки, внедряване на получените резултати в клиничната практика и разпространение на научни знания в тази област. Дружеството си поставя изключително идеални научни цели с цел разширяване на научните познания и все по-успешната борба с множествената склероза и неврологичните заболявания, водещи до двигателни и други нарушения.
(2) Основните цели на Сдружението са:
1. Организиране на научни симпозиуми и конгреси;
2. Планиране и подпомагане на научни разработки;
3. Организиране на обучение на лекари в областта на множествената склероза и двигателните нарушения;
4. Разпространение на новости в областта на множествената склероза и двигателните нарушения сред пациентите;
5. Внедряване на нови научни разработки в клиничната практика;
6. Поддържане на контакти и извършване на научен обмен с други сродни организации;
7. Защита на правата на болните, страдащи от множествена склероза и неврологични заболявания, водещи до двигателни нарушения, съобразно приетите български и международни нормативни актове и на първо място - правото им на съвременно, ефективно и адекватно лечение.

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
- организиране на конгреси, конференции, научни срещи, изложби, семинари, курсове и лекции;
- предоставяне на заинтересовани лекари и организации на налична информация свързана с новите насоки в лечението на двигателните нарушения;
- осъществяване на контакти с цел получаване на съдействие от водещи фармацевтични фирми в тази област;
- изготвяне на социални програми за по- пълна интеграция на болните, страдащи от множествена склероза и заболявания, водещи до двигателни нарушения;
- провеждане на научни изследвания и запознаване на всички заинтересовани страни с резултатите от тях;
- предоставяне на награди за особени достижения в научната област свързани с борбата с множествената склероза и неврологичните заболявания водещи до двигателни нарушения.

Членство
Чл. 8. Членуването в сдружението е доброволно.
Чл. 9. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, съпричастни към проблемите на страдащите от множествена склероза или заболявания, водещи до двигателни нарушения, както и юридически лица, споделящи целите на Сдружението и желаещи да подпомогнат дейността му.
(2) Членове-учредители са тези членове, които са участвали при учредяване на Сдружението и са подписали настоящия Устав. Те са станали по право членове на Сдружението.
(3) Лицата, желаещи да станат членове на сдружението, подават писмена молба до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите, юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация, в това число и Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и решение на управителните органи за членство в сдружението.
(4) Приемането се решава от Общото събрание с обикновено мнозинство след предложение на Управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Права и задължения на членовете
Чл. 10. Всеки член има право да:
- участва в управлението на сдружението
- да бъде информиран за неговата дейност
- да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в настоящия Устав.
Чл. 11. (1) Всеки член на сдружението е длъжен да:
-спазва разпоредбите на натоящия Устав и да изпълнява решенията на ръководните органи на сдружението
- да участва в дейността на сдружението и да работи за изпълнение на целите му
- да издига авторитета на сдружението, да спомага за увеличаване на неговото имущество и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоствят
- да внася в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски
Чл. 12. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членство
Чл. 14. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване на юридическата личност на член на сдружението;
3. с изключване;
4. с прекратяването на сдружението ;
5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.
(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание при нарушаване на предвидените в чл. 11 задължения или при поведение, несъвместимо с по-нататъшното членство.
(3) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в Устава на сдружението.
(4) Член на сдружението се изключва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Решението се взима с пълно единодушие.

Чл. 15. При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

Устройство
Чл. 16. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание
Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

Права на Общото събрание
Чл. 18. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема и други решения, поставени в неговата компетентност от закона или от Устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общото събрание
Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовно заседание веднъж годишно и на извънредни заседания по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум
Чл. 20. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от две трети от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе само при условие, че се явят не по-малко от една трета от всички членове.
(2) Ако необходимият кворум не бъде достигнат, присъстващите с обикновено мнозинство определят нова дата за провеждане на общо събрание. В този случай се прилагат разпоредбите на чл. 19 (3) и (4).

Гласуване
Чл. 21. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения
Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50% + 1 гласа от присъстващите.
(2) Решенията, с които се изменя и допълва Устава и за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл. 23. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепен към него списък на присъствъващите, заедно с писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Управителен съвет
Чл. 24. (1) Управителният съвет се състои най-малко от петима души. Членовете в него могат да бъдат преизбирани неограничено.
(2) Председател на Управителния съвет се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство. Той представлява сдруждението пред трети лица. Той действа от името и за сметка на сдружението. Организира осъществяването на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, пряко ръководи административните длъжности в сдружението.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 25. (1) Управителният съвет:
1. разпределя компетенциите между отделните негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
(2) До избиране на нов Управителен съвет, старият продължава да изълнява своите функции.

Заседания на Управителния съвет
Чл. 26. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, решенията за разпореждане с имуществото на сдружението, за определяне реда и организиране извършването на дейността на сдружението, се вземат с мнозинство от всички членове
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Имущество
Чл. 27. Източниците на средства за дейността на дружеството са:
1. членски внос;
2. дарения, завещания, субсидии, помощи и други;
3. лихви и дивиденти;
4. приходи от собствено имущество
5. собствена стопанска дейност, разрешена от закона;
6. други източници, разрешени от закона.

Членски внос
Чл. 28. (1) Членският внос на членовете се определя по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасяне.
(2) Всички членове на сдружението дължат месечни вноски в размер на 2 (два) лева, платими на шест месеца, като за забава дължат законна лихва.
Чл. 29. (1) Сдружението изразходва средства за изпълнение на своите цели въз основа на програми, утвърдени от Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото събрание.
(2) Всички изразходвани средства за постигане целите на сдружението трябва да се съпровождат с необходимите оправдателни документи, установени според действащото законодателство.
Чл. 30. (1) Дарения и завещания в полза на сдружението се правят съгласно установения нормативен ред и се приемат от Председателя на Управителния съвет.
(2) Когато дарението или завещанието е обременено с тежести или условия, за приемането му е необходимо одобрение от Управителния съвет.
(3) Сдружението може да откаже приемането на дарения или завещания, направени с неприемливи за сдружението условия и в противоречие с неговите цели.


Прекратяване
Чл. 31. (1) Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание
3. с решение на Окръжния съд по седалището в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи
(2) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

Ликвидация
Чл. 32. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице по установения в ЗЮЛНЦ ред.

Имущество след ликвидация
Чл. 33. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено полезна дейност със същата или близка по съдържание нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то преминава върху общината по седалището на сдружението.

Заличаване на Сдружението
Чл. 34. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от Окръжния съд по седалището му.

Преходни и заключителни разпоредби
Този Устав е приет на Общото събрание на „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза”, проведено в град София на 21.01.2013 г. Своето съгласие с него членовете изразяват чрез подписването му.
За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се изхожда от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона се заместват по право от законовите норми.


ЧЛЕНОВЕ:
Трите имена: Подпис:
1. Проф. Д-р Иван Господинов Миланов
2. Доц. Д-р Димитър Тодоров Георгиев
3. Проф. Параскева Костова Стаменова
4. Доц. Надежда Савова Делева
5. Д-р Мария Георгиева Славова-Манова

Име на файла Размер Тип
Изтеглете устава като Word файл 83 Kb doc

Правилник на Сдружение „Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза” (АДНМС)

Този правилник урежда дейността на сдружението и е съобразен с устава. Приет е на заседание на Управителния съвет на 11.07.2013 г.
I. Членство.
1.Общи положения. Кандидатът за членство съобразно с устава на АДНМС трябва да подаде молба до ръководството, която може да се изпрати и по електронен път. В молбата задължително фигурират адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка. Упоменава се наличието или не на придобита специалност и месторабота.
2. Права. Определят се от устава на АДНМС. Всеки член получава безплатно списанието на сдружението. Има право да участва в научните събития, организирани от сдружението, както и в продължителното обучение, при преференциални условия. Има право да кандидатства за грандове, предоставени от АДНМС. Редовното  членство се удостоверява с валидна членска карта и документи за заплатен членски внос.
3. Задължения. С приемането си за член всеки медицински специалист се задължава да спазва изискванията на етичния кодекс, правилника и устава на АДНМС и да заплаща членски внос. Размерът на годишния членски внос, определен с решение на общото събрание е 20 лв. Всеки член е длъжен да присъства на общите събрания. Нередовен член е всеки, който към края на първото тримесечие на календарната година не е заплатил членския си внос за всички изминали години от приемането му, без прекъсване. Нередовен член е и всеки, който системно не присъства на общите събрания, без уважителни причини. Нередовните членове губят правата си като членове на сдружението и кандидатстват отново за приемане по общия ред.
II. Професионално израстване
Професионалното израстване на всеки член на АДНМС е задължение на сдружението. Включва както подходящо обучение, така и промоция на кандидатите за заемане на подходяща професионална позиция, участие в комисии, консултантска дейност и др. Промоцията се изразява в даване на съответните препоръки за кандидата. За тази цел се поддържа регистър на  членовете, включващ техните професионални обучения и умения.
III. Печатен орган. Списанието на сдружението се нарича “Двигателни нарушения”. Издават се 2 броя годишно. Редакционният съвет се избира от Управителния съвет. Всеки публикуван материал трябва да бъде рецензиран. Разпространява се безплатно за членовете на сдружението.
IV. Електронна медия. АДНМС поддържа web сайт, който се обновява ежемесечно. На сайта се публикуват устава, правилника, етичния кодекс, ръководството и членовете на сдружението. Публикува се списък на научните мероприятия в страната и чужбина, за които могат да бъдат получавани грандове от АДНМС. Съобщават се всички новини, касаещи членовете на сдружението.
V. Научни мероприятия. АДНМС провежда национални и областни конгреси, конференции и симпозиуми. Председател на организационния комитет на тези мероприятия е председателят на сдружението. Членовете на организационния комитет се избират от Управителния съвет. Тематиката се решава на заседание на УС.
Изборът на фирма за техническо организиране на национален конгрес и конференция се утвърждава от УС.
VI. Продължително обучение.
- Организиране на научни прояви. Провеждат се под егидата на сдружението, след утвърждаване на научната програма и лекторите, съобразно с Етичния кодекс. За тази цел се подава писмена молба (може и по електронна поща) към Управителния съвет с приложена програма и лекции.
За разглеждане на документите и използване на логото на сдружението се заплаща такса, определена от УС, съобразно значимостта и продължителността на научната проява.
Лекторите получават хонорар от фармацевтичните фирми за изготвяне и изнасяне на лекцията въз основа на договор.
Лекторите получават хонорар за изготвяне и изнасяне на лекция, поръчана от Сдружението, в размер определен от УС.
- Предоставяне на грандове от АДНМС за участие в научни мероприятия. Предоставят се за участие в научни мероприятия, които са утвърдени от АДНМС. Предоставят се само на редовни членове на АДНМС.
VII. Представителство. Изявления от името на Сдружението може да прави съмо неговият председател или упълномощено от него лице. Всички проблеми се обсъждат на заседание на УС. Същото може да бъде проведено чрез телефонна или електронна връзка при липса на възможност за събиране на членовете на УС.
Кореспонденцията на сдружението се осъществява само на бланки на сдружението, с подписа на председателя и печата на сдружението.
VIII. Етични норми. Взаимоотношенията в Сдружението и извън него се осъществяват чрез стриктно спазване на Етичния кодекс. За контрол на неговото изпълнение са избира тричленна етична комисия, която докладва пред УС за допуснати нарушения и предлага санкции.
IX. Помощни органи. За осъществяване на своята дейност УС избира редакционен съвет, етична комисия и технически сътрудник.


Име на файла Размер Тип
Изтеглете Правилника като файл 21 Kb docx