Указание за авторите

ИНСТРУКЦИИ КЪМ АВТОРИТЕ
Българската Асоциация за Двигателни Нарушения издава списание "Двигателни нарушения", два броя годишно. В него ще се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията, свързани с проблемите на двигателните нарушения (Паркинсонизъм, Дистонии, Хорея, Множествена склероза, Невро-мускулни заболявания, Заболявания на периферната нервна система и др.). Приемат се само непубликувани материали. В списанието ще се помества актуална информация, рецензии на статии и книги.
Статиите трябва да бъдат отпечатани на компютър на двоен интервал на лист със стандартен размер А4. Всяка страница трябва да съдържа 30 машинописни реда, с 60 знака на ред. Графиките, фигурите и илюстрациите трябва да бъдат отпечатани всяка на отделен лист.

НАЧИН НА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ:
Заглавна страница
Пълно заглавие, имената на авторите, инсти-туцията, в която работят, означена с цифра зад името им, ако авторите работят на различни места, пълен адрес за кореспонденция.

Резюме
Трябва да е отпечатано на отделна страница, както на английски така и на български език и дъл-жина 30 реда. Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, въведение, целите на проучването, контингент, методики и получени резултати, обсъждане. Резюмето завършва с ключови думи, подредени по азбучен ред и адрес за кореспон-денция.

Оригинални статии и кратки научни съобщения
Те трябва да съдържат: въведение, контин-гент и методики, резултати, обсъждане и литература. Те се разграничават с подзаглавия на всяка една от тези части. Оригиналните статии трябва да бъдат до 8 стандартни страници, а кратките научни съобщения - до 4 страници, включително илюстрации, таблици, резюме и ли-тература. Таблиците и илюстрациите са номери-рани с арабски цифри.

Обзорни статии
Те трябва да съдържат резюме и литература и да бъдат до 10 страници.

Таблици и илюстрации
Всяка таблица или илюстрация да се представя на отделен лист. На гърба им да се отбелязва с мо-лив авторите и заглавието на материала, както и вертикалната посока със стрелка. За публикуване на снимки, същите трябва да бъдат ясни и черно-бели фотографии. Публикуването на цветни снимки се заплаща от автора.
В текста на ръкописа трябва точно да бъдат обозначени местата за включване на таблиците и фигурите. Мерителните единици да се предста-вят в SI и да се изписват на латиница.

Литература
Да не съдържа повече от 20 заглавия за научни-те съобщения и до 30 за обзорните, като се отпе-чатват на отделен лист, на двоен интервал. Авто-рите се подреждат по азбучен ред, като се из-писват фамилиите и инициалите на всички автори. В началото се изброяват източниците на кирили-ца, а след тех-тези на латиница. Заглавията на цитираните статии се представят изцяло, а съкратените названия на списанията-както в Index Medicus. В текста цитираните автори се означават с поредния номер от литература.Пример
Научна статия
Jahanshahi, M., Rowe, J., Fuller, R. Cognitive Executive Function in Dystonia. Movement Disorders, 2003, 18, 1470-1481.

Глава от книга
Ferrari, M.D., Haan, J. Drug treatment of migraine attacks. In: Headache, GOASDSBY, P.J., Silbertein, S.D., eds. Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, 117-131.

Книга
Cummings, J.L. and Benson, D.F. Dementia: A Clical Approach. Second ed. Boston: Buterworth-Heinemann, 1992, pp.348

Публикациите трябва да се изпращат на e-mail: elena_8_3@abv.bg или записани на диск на адрес:

Чл. кор. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н;
УMБАЛНП "Св. Наум"
Ул. "Любен Русев" №1; София 1113