Етичен кодекс

Етичен кодекс на Сдружение Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза (АДНМС)

Настоящият етичен кодекс е приет на заседание, проведено на 11.07.2013 г. на УС на Сдружението. Той цели да урегулира взаимоотношенията между членовете в сдружението и на сдружението с други организации и институции. Приемането и спазването на Етичния кодекс е задължително условие за членство в АДНМС и всеки член се задължава да не нарушава разпоредбите и духа на Етичния кодекс. Всеки член на сдружението освен настоящия кодекс, трябва да спазва и Кодекса за професионална етика на лекарите, приет от Българският лекарски съюз.
Основен приоритет на АДНМС е организиране на обучението, професионалното израстване и защита на интересите на членовете на сдружението.
I. Обучението на медицинските специалисти, членуващи в сдружението, следва да се провежда под контрола, под егидата и логото на АДНМС. Етичният кодекс не касае самостоятелни обучителни мероприятия от фармацевтични компании, провеждани без контрола на АДНМС. Насърчава се организирането от фармацевтичните компании на промоционални, научни, обучителни или професионални мероприятия, конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни събития за членовете на АДНМС, да става с участието и под контрола на АДНМС, за да се гарантира предоставянето на качествена, съвременна и обективна информация. Този кодекс не касае и продължителното обучение, провеждащо се под егидата на Българският лекарски съюз (БЛС).
1. Обучението може да се провежда под формата на лекции, кръгли маси, дискусии, беседи, статии в научни и масови списания и вестници, радио и телевизионни предавания, интернет и други форми. За да се проведе обучение под егидата на АДНМС, то трябва да отговаря на определени условия:
2. Обучението се провежда от лектори, утвърдени от управителния съвет (УС) на сдружението.
3. Темите на изнасяните от тях лекции следва да са свързани с тяхната научна или практическа дейност и интереси.
4. Върху лекторите не може да се оказва натиск за съобщаване или прикриване на научни факти.
5. Научната програма се утвърждава от УС на Сдружението, ако отговаря на определени критерии:
- съдържа утвърдена и съвременна научно потвърдена информация.
- лекциите отразяват схващанията на лектора по даден проблем, съобразени с научната информация. Те не могат да съдържат внушения направени от фармацевтични фирми, за които няма ясна научна аргументация. Отговорността за изнесените данни се носи от лектора.
- не съдържа пряка реклама на лекарствени продукти, апаратура или фирми производители.
- не касае продукти, които не са разрешени в България или терапевтична индикация, която не е отразена в кратката характеристика на продукта.
- използваните нагледни материали не съдържат логото на компанията производител.
- лекциите не могат да се приемат за рекламен и промоционален материал и като такива да подлежат на контрол от научното звено на фирми.
- използваните лекционни материали не могат да бъдат по никакъв начин проверявани, контролирани и коригирани от фирми производители.
6. Мястото на изнасяне на лекцията трябва да бъде утвърдено от УС на сдружението и да отговаря на определени критерии:
- провежда се в зали, оборудвани с аудио-визуално техника.
- не може да бъде в хранителни или питейни заведения, в които няма подходящи условия за изнасяне на лекции.
- не може да бъде в места, които уронват обществения престиж на участниците.
7. Участието в конгреси, конференции и други научни мероприятия в страната и чужбина се приема като част от обучението на невролозите. За тази цел те могат да приемат спонсорство от фармацевтични фирми. Фармацевтичните фирми могат да предоставят грандове на АДНМС за участие на членове на сдружението в научни мероприятия, препоръчани от АДНМС.
- Грандовете на АДНМС се предоставят на членове на сдружението, утвърдени от УС, съобразно квалификацията на лекарите.
- Когато фармацевтичните фирми спонсорират пряко невролози за участие в научни мероприятия, без участие на сдружението, се препоръчва да информират АДНМС за спонсорираните участници. Желателно е да се спазват следните условия:
- спонсорът не може да поставя условия за задължение от страна на медицинския специалист да предписва или да насърчава предписването на даден лекарствен продукт в замяна на спонсорството.
- спонсорът не бива да поставя спонсорирания в унизителни условия на пътуване и хотелски условия.
8. Срещите с медицински представители не се приемат като част от обучението на лекарите. Такива срещи могат да се провеждат при спазване на определени условия:
- желанията за провеждане на среща на медицинския специалист и вътрешните правила на лечебното заведение следва да бъдат съблюдавани от медицинските представители.
- медицинските представители нямат право да убеждават медицинския специалист в предимството на техните продукти, без използване на достоверни научни данни.
- медицинските представители нямат право да стимулират медицинските специалисти към предписване на определени лекарствени продукти срещу предоставянето на материални придобивки.
- препоръчва се тези срещи да се провеждат извън работното време на медицинския специалист и извън лечебното заведение.
II. Защита на интересите
АДНМС стимулира етичните и колегиални взаимоотношения между неговите членове, както и съответното отношение на всички външни институции и сдружения, средства за масова информация към членовете на Сдружението. Не се приемат за етични унизителни или опозоряващи твърдения относно дейността, личното или служебно положение на членове на сдружението. Ако възникне личен спор от професионален или друг характер между членове на сдружението, те трябва да положат усилия за неговото колегиално уреждане. При неуспех следва да потърсят съдействие на АДНМС.
Професионалните и финансови интереси на членовете на АДНМС трябва да бъдат защитавани от УС пред всички институции.
При установяване на нарушения на настоящия етичен кодекс, УС на сдружението уведомява съответните етични комисии и етичната комисия на АДНМС. Установените нарушения се огласяват на сайта на АДНМС.


Име на файла Размер Тип
Изтеглете етичния кодекс като файл 19 Kb docx